Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu

Úvodní slovo prezidenta Saského zemského sněmu

Detailansicht öffnen: President of the State Parliament Dr Matthias Rößler
Prezident zemského sněmu Dr. Matthias Rößler

Dal jsem podnět k založení "Fóra Střední Evropa při Saském zemském sněmu", abych urychlil proces spolupráce zde u nás ve střední Evropě.

Přitom jsem vycházel z úvahy, že Sasko hrálo po staletí významnou roli ve středoevropských dějinách a spoluutvářelo vývoj celého středoevropského prostoru. Vzhledem k tomu, že nositelem Fóra Střední Evropa je Saský zemský sněm jako orgán reprezentující občanskou společnost, bude práce zaměřena na její posílení na středoevropské úrovni.

Fórum se chce ve své činnosti věnovat otázkám majícím ústřední význam pro budoucnost střední Evropy v Evropské unii. Jsem pevně přesvědčen o tom, že založení "Fóra Střední Evropa při Saském zemském sněmu" představuje nejen krok správným směrem, nýbrž že je nutné i jako základ pro dialog občanské společnosti přesahující hranice jednotlivých zemí.

Záměr a nárok Fóra Střední Evropa při Saském zemském sněmu

"Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" posiluje vědomí středoevropské sounáležitosti v regionu a oceňuje význam podporování svobody středoevropskou občanskou společností. Rozvíjí specificky středoevropský pohled na tematické oblasti a propaguje je i v jiných evropských regionech a u subjektů s rozhodovací pravomocí na všech úrovních.

"Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce

  • poskytovat platformu pro výměnu názorů a spolupráci,
  • podporovat dialog mezi různými společenskými skupinami,
  • shromažďovat nápady a podporovat zprostředkování kontaktů, jakož i
  • dávat podněty k zamyšlení a jednání,

a tím nacházet středoevropské odpovědi na celoevropské otázky.

"Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" sleduje myšlenku identity a svobody střední Evropy z doby evropských revolucí 1989/1990. Střední Evropa se přitom vyznačuje plurální rozmanitostí v prostoru velkých kulturních center a historicky vyrostlých regionů. Toto chápání střední Evropy vychází z partnerského soužití větších a menších států v regionu – i při společném úsilí o utváření budoucnosti Evropské unie.

Přečtěte si více o cílech Fóra Střední Evropa v Drážďanském prohlášení z roku 2011.

Kuratorium

Kuratorium Fóra Střední Evropa za předsednictví prezidenta zemského sněmu udává koncepční takt a navrhuje akce k námětům z oblasti umění, kultury, hospodářství, vzdělávání a politiky.

Akce

Cílem akcí Fóra Střední Evropa je pravidelná výměna zkušeností a názorů politiků, vědeckých pracovníků a zástupců občanské společnosti z různých středoevropských zemí. Dosud se uskutečnily mimo jiné konference v Drážďanech, Praze, Vratislavi, Klosterneuburgu (nedaleko Vídně), Budapešti a Bratislavě.

Dokumentace

Soubor publikací "FÓRUM" dokumentuje akce Fóra Střední Evropa při Saském zemském sněmu.