Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme

Pozdrav od predsedu krajinského snemu

Detailansicht öffnen: President of the State Parliament Dr Matthias Rößler
predseda krajinského snemu: Dr. Matthias Rößler

S cieľom podpory spolupráce krajín strednej Európy som sa ujal iniciatívy založenia platformy Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme.

Vychádzal som pri tom z predpokladu, že Sasko spolu s ostatnými krajinami strednej Európy v priebehu storočí hralo významnú úlohu v stredoeurópskych dejinách a tým ovplyvnilo celkový vývoj strednej Európy ako takej. Pod záštitou Saského krajinského snemu ako reprezentatívneho orgánu občianskej spoločnosti bude posilnenie občianskej spoločnosti na stredoeurópskej úrovni primárnym úsilím tejto iniciatívy.

Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme sa chce vo svojom pôsobení venovať otázkam, ktoré majú centrálny význam pre budúcnosť strednej Európy v Európskej únii. Som pevne presvedčený o tom, že založenie tejto iniciatívy je nie len krokom v správnom smere ale i základom občianskeho dialógu medzi krajinami, ktorý považujem za nevyhnutný.

Myšlienky a požiadavky iniciatívy Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme

Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme posilňuje povedomie o stredoeurópskej vzájomnej regionálnej previazanosti a stredoeurópskej občianskej spoločnosti. Vytvára špecifický stredoeurópsky pohľad na problematiku a tým agituje i v iných európskych regiónoch či rozhodovacích orgánoch na všetkých úrovniach.

Cieľom iniciatívy Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme je:

  • ponúkuť platformu na vzájomnú výmenu a spoluprácu,
  • vyzývať na dialóg medzi rôznymi skupinami spoločnosti,
  • zbierať nápady a podporovať vzájomnú previazanosť,
  • prinášať podnety na zamyslenie a následné konanie

a tým nájsť stredoeurópske odpovede na celoeurópske otázky.

Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme nasleduje myšlienky identity a slobody v duchu revolúcie za slobodu z rokov 1989/1990. Pod pojmom Stredná Európa rozumieme rozmanitosť na území plnom kultúrnych centier a historicky vytvorených regiónov. Takéto chápanie strednej Európy vychádza zo vzájomnej spolupráce väčších a menších štátov v regióne, rovnako aj pri spoločnom úsilí pri tvorení budúcnosti Európskej únie.

Čítajte viac o cieľoch iniciatívy v Drážďanskom prehlásení z roku 2011:

Dozorná rada

Dozorná rada iniciatívy Forum Stredná Európa udáva pod dohľadom predsedu snemu smer a  rámec podujatiam v oblasti umenia, kultúry, hospodárstva, vzdelávania či politiky.

Podujatia

Podujatia pod záštitou iniciatívy Forum Stredná Európa poskytujú pravidelnú výmenu názorov a skúseností politikov, výskumníkov a zástupcov občianskych spoločností z rôznych stredoeurópskych krajín. V minulých rokoch prebehli medzi iným i konferencie v Drážďanoch, Prahe, Vroclave, Klosterneuburgu pri Viedni, Budapešti a Bratislave.

Dokumentácia

Séria publikácií FORUM dokumentuje podujatia iniciatívy Forum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme.