Deklaracja Drezdeńska (PL)

Przed dwudziestu laty Europę ogarnął duch wolności. Krajom Europy Środkowej ten duch pozwolił na powrót do przestrzeni wspólnej europejskiej przyszłości oraz na aktywny udział w jej kształtowaniu wraz z pozostałymi Europejczykami. Przez wiele wieków Europa Środkowa w szczególny sposób wywierała wpływ na kulturę, naukę, gospodarkę i politykę naszego kontynentu. Jednak w okresie zimnej wojny oraz podziału Europy na demokratyczne państwa o ustroju konstytucyjnym i komunistyczne dyktatury etos krajów Europy Środkowej uległ zachwianiu. Po obaleniu dyktatury oraz przezwyciężeniu podziałów Europa zjednoczyła się, a kraje Europy Środkowej przeżywają rozkwit. Dziś środkowoeuropejskie narody i państwa należą do Unii Europejskiej i współtworzą opartą na dobrowolności ogólnoeuropejską wspólnotę doświadczeń.

Przed Europejczykami nie tylko stoją trudne wyzwania, lecz również otwierają się rozległe perspektywy. W tym historycznym procesie kraje Europy Środkowej dały się poznać jako solidny partner. „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ postawiło sobie za cel zwrócenie uwagi na szczególne akcenty, jakie państwa Europy Środkowej przydają wspólnym wysiłkom na rzecz przyszłości UE. W nowych warunkach geopolitycznych „Forum na rzeczEuropy Środkowej” dąży do odrodzenia więzi pomiędzy narodami i krajami Europy Środkowej. Myśląc o przyszłości, „Forum na rzecz Europy Środkowej“ pragnie dostarczać impulsów dla całej Unii Europejskiej oraz umocnić przekonanie, że Europa Środkowa jest integralnym elementem europejskiej wspólnoty. Przyszłość Europy może czerpać z doświadczeń i potencjału krajów Europy Środkowej – w niej scalają się idee współpracy transgranicznej, które mogą stanowić inspirację dla całej Unii Europejskiej.  „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ pragnie zachęcić do uznaniakrajów Europy Środkowej za motor integracji europejskiej oraz do docenienia faktu, że w krajach Europy Środkowej Unia Europejska powszechnie utożsamiana jest z unią obywateli i obywatelek.

Jesteśmy świadomi, że aktualne i doniosłe zagadnienia intelektualne, polityczne oraz społeczne są przedmiotem ożywionych dyskusji również w państwach środkowoeuropejskich. Debaty te, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, toczone są w atmosferze jedności przeplatającej się z różnorodnością. Pragniemy baczniej przysłuchiwać się tym polemikom oraz nadać im większej wagi. „Forum na rzecz Europy Środkowej“ realizuje swoje cele w duchu dobrego sąsiedztwa, uczciwego partnerstwa oraz idei integracji europejskiej. Pragniemy przyczyniać się do rozwoju środkowoeuropejskich społeczeństw obywatelskich.

W ramach swojej działalności „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ podejmuje zagadnienia o centralnym znaczeniu dla przyszłości Europy Środkowej w Unii Europejskiej, takie jak wolność i rozwój społeczeństwa obywatelskiego – Solidarność w Europie Środkowej – Pojęcie sprawiedliwości w regionie głębokich różnic – Znaczenie środkowoeuropejskich tradycji dla przyszłości Europy – Mosty pomiędzy krajami Europy Środkowej i ichwpływ na kraje spoza regionu – Europejskie pytania i środkowoeuropejskie odpowiedzi – Granice i współpraca ponad granicami – Europa Środkowa jakowspólnota wartości – Inność: miejsce mniejszości w Europie Środkowej.

Dwadzieścia lat po historycznym przebudzeniu środkowoeuropejskich społeczeństw obywatelskich w krajach Europy Środkowej oraz w całej Unii Europejskiej nadszedł czas na dokonanie przełomu w duchu rewolucji wolnościowej z lat 1989/90. Inicjatywa Drezna i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii daje nowe impulsy: dążeniem „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ jest wskazanie dróg umożliwiających środkowoeuropejskim społeczeństwom obywatelskim uczestnictwo w kształtowaniu wspólnej europejskiej przyszłości. „Forum na rzecz Europy Środkowej“ zmierza również do umocnienia solidarności wśród krajów Europy Środkowej. Zabiegamy o zapewnienie sprawiedliwości, równowagi oraz partnerstwa w obrębie Europy Środkowej.  „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ dołoży wszelkich starań, aby nie słabł duch wolności przejawiający się w odpowiedzialności za pomyślność naszego kontynentu.